Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Dalszy rozwój eksportu Przedsiębiorstwa IMPULS

Cel projektu: promowanie produktów, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 599 700.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 359 820.00 PLN

Beneficjent: DARIUSZ KOWALCZYK Przedsiębiorstwo Produkcyjno­-Handlowe “IMPULS” /PPH “IMPULS”/

.


.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: DARIUSZ KOWALCZYK Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “IMPULS” /PPH “IMPULS”/

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu:

  • Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 267 412.44 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 267 412.44 PLN

Beneficjent: DARIUSZ KOWALCZYK Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “IMPULS” /PPH “IMPULS”/